Teknike në: Laboratorin Fiziko-Mekanik dhe Kimik të Tekstilit dhe Lëkurës, Fiziko-Mekanik

Asistente për lëndët: Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve Tekstile, Kontroll i Prodhimit dhe Sigurimi i Cilesise, Teknologji dhe drejtimi i cilësisë, Teknologji Industriale I.

CV

  • rhida@fim.edu.al