Laboratori i shërben një sërë moduleve të orientimit të përmbarimit kimik dhe ngjyrimit të tekstileve si dhe kontrollit të cilësisë së tekstileve e lëkurës.