Infrastruktura teknike dhe shkencore luan një rol të dorës së parë në aktivitetin e Departamentit të Tekstilit dhe Modës. Pjesë e departamentit janë laboratorët fiziko-mekanik dhe kimik të tekstileve dhe lëkurës, të akredituar sipas standardit ISO/IEC 17025, atelier i projektimit dhe dizajnit si dhe laboratori i prodhimit dhe projektimit CAD/CAM të tekstileve dhe këpucëve.

  • Laboratori i akredituar i tekstilit dhe i lëkurës
  • Seksioni fiziko-mekanik
  • Seksioni kimik
  • Laboratori i projektimit CAD/CAM dhe prodhimit
  • Atelieri i projektimit dhe dizenjimit