Përmbledhje

Pas përfundimit të nivelit Bachelor studentët kanë mundësinë që gjatë dy viteve të ardhshme të vazhdojnë studimet në fushën e zgjedhur prej tyre në nivelin Master.

Lëndët

Departamenti i Tekstilit dhe Modës gjithashtu përfshin edhe diploma të nivelit “Master Shkencor” në degët e mëposhtme:

    • Master Profesional (Fashion Design) Part-Time, – 60 ECTS
    • Master Profesional në Inxhinieri Tekstili dhe Modë – 90 ECTS
    • Kurse afatshkurtra të kualifikimit në CAD/CAM, Kontroll Cilësie, Inxhinieri Industriale

Struktura e vitit të I-rë

NR. LENDET KREDITE
1 Njohuri të thelluara, tregu dhe logjistika e modës 6
2 Projektimi i tekstileve 9
3 Plotësime në teknologji dhe cilësi 6
4 Plotësime në teknologji të përmbarimit dhe ngjyrimit 6
5 Marketing strategjik dhe politika zhvillimi 6
6 Sistemi i komunikimit kultural + Histori arti 6
7 Matematikë e aplikuar në tekstil 6
8 Inovacioni dhe aplikimet e materialeve tekstile 3
9 Teknologji të avancuara të tekstileve 9
SHUMA E KREDITEVE 60

Struktura e vitit të II-të

NR. LENDA KREDITE
1 Zhvillimi i projektimit të konceptit 6
2 Seminare të projektimit CAD/CAM 9
3 Konstruktimi virtual i modeleve dhe prototipeve + Antropologji 9
4 Laboratorë të projektimit përfundimtar 6
5 Praktikë 15
6 Punimi i diplomes 15
SHUMA E KREDITEVE
60

Struktura e vitit të III-të

NR. LENDA KREDITE
1 Construction of textile machinery 3
2 Industrial technology II (weaving) 9
3 Industrial technology III (knitting) 6
4 Garment production technology 6
5 Garment modeling 3
6 Technology of textile finishing 6
7 Optional course (Y) 6
8 Optional course (Z) 6
9 Internship 9
10 Thesis 6
TOTAL NUMBER OF ECTS 60

Optional courses are dependent on the subject of the thesis

COURSE TITLE ECTS
Tailoring and fashion
X Market and fashion production 6
Y Design theory 6
Z Additional knowledge on technology and quality 6
TOTAL NUMBER OF ECTS 18
Technology
X Production management 6
Y Quality and innovation 6
Z Industrial technology 6
TOTAL NUMBER OF ECTS 18
Chemistry
X Industrial textile chemistry 6
Y Colorimetry 6
Z Additional knowledge on finishing and dyeing 6
TOTAL NUMBER OF ECTS 18