Hyrje

Gjatë vitit akademik 2005-2006 u aplikua me sukses sistemi me dy cikle, Bachelor dhe Master, sipas marrëveshjes së kartës së Bolonjës.

Kategorite

Niveli Bachelor përfshin module mësimore sipas ndarjeve të mëposhtme:

  • Module inxhinierie
  • Module profesionale
  • Module me njohuri të përgjithshme

Në nivelin Bachelor studentët mund të zgjedhin një nga tre drejtimet e mëposhtme për studime të mëtejshme:

  • Teknologji Tekstili dhe Menaxhim
  • Prodhim i Veshjeve dhe Fashion design
  • Përmbarim Kimik dhe Ngjyrim

Struktura e vitit të I-rë

NR. LENDA KREDITE
1 Analizë matemetike I 6
2 Fizikë I, II 9
3 Vizatim teknik industrial + CAD 6
4 nformatikë 6
5 Kimi e përgjithshme 6
6 Analizë matematike II 6
7 Gjeometri algjebër 6
8 Gjuhë e huaj 3
9 Shkenca dhe teknologjia e materialeve tekstile 9
10 Kimi organike 3
SHUMA E KREDITEVE
60

Struktura e vitit të II-të

NR. LENDA KREDITE
1 Fizikë teknike 5
2 Kontrolli i prodhimit dhe sigurimi i cilësisë 6
3 Kimia e fibrave tekstile 3
4 Statistikë 6
5 Elektroteknikë 3
6 Elektronikë dhe automatizim 3
7 Teknologji industriale I (filaturim) 6
8 Impiante të industrisë tekstile 5
9 Ekonomi dhe organizim i ndërmarrjeve tekstile 6
10 Shkenca e konstruksioneve/Elemente të mekanikës 6
11 Mekanikë e aplikuar në makina 5
12 Lëndë me zgjedhje (X) 6
SHUMA E KREDITEVE
60

Struktura e vitit të III-të

NR. LENDA KREDITE
1 Konstruksion i makinave tekstile 3
2 Teknologji industriale II (tezgjahimi) 9
3 Teknologji industriale III (trikotimi) 6
4 Teknologji e prodhimit të veshjeve 6
5 Modelim veshjesh 3
6 Teknologji e përmbarimit të materialeve tekstile 6
7 Lëndë me zgjedhje (Y) 6
8 Lëndë me zgjedhje (Z) 6
9 Praktikë 9
10 Teza 6
SHUMA E KREDITEVE
60

Lëndët me zgjedhje sipas orientimit të diplomës

LENDA KREDITE
Orientimi konfeksionim dhe modë
X Tregu dhe prodhimi i modës 6
Y Teoria e projektimit (dizenjimit) 6
Z Plotesime të teknologjisë dhe cilesisë 6
SHUMA E KREDITEVE
18
Orientimi teknologji
X Menaxhimi i prodhimit 6
Y Cilësia dhe inovacionet 6
Z Logjistikë industriale 6
SHUMA E KREDITEVE
18
Orientimi kimi
X Kimi industriale e tekstileve 6
Y Kolorimetri 6
Z Plotesime të teknologjisë së përmbarimit dhe ngjyrimit 6
SHUMA E KREDITEVE
18